พระเจ้า! ถ้าพระองค์มีจริง ขอให้…

฿75.00

หนังสือเล่มนี้…
ขอใหเ้ป็นทถี่วายพระสริ แิดพ่ระเจา้ขอบพระคณุ มติรสหายในเครอื ข่ายการอธษิฐานทอี่ยู่ทวั่โลก ที่อธษิฐานด้วยรักและจริงใจ สัตย์ซื่อและทุ่มเท สำหรับพระราชกิจของพระเจ้า ใประเทศไทยถา้ ขาดซ่งึคนเหล่านี้สงิ่ต่างๆ ในหนงัสอืนี้จะเป็นไปไมไ่ด้ด้วยความรกั ความอดทน การให้กำลงั ใจ และการสนับสนุนของ คุณโจน ภรรยา และบุตรทงั้ สี่คน คือ เดวิด, รูธแอน, ลอรี่, และสุวรรณีบนวถิชีวติที่ลุ่มๆดอนๆ ทงั้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานที่ผ่านมา ที่มีส่วนถักทอประสบการณ์ชีวติและน้ำพระทยั ของพระเจา้ ให้เป็นบทเรยีนและคำพยาน ชีวิตจนเป็นหนังสือเล่มนี้ในขณะทลี่กูๆ ของเรารจู้กัช่อื บุคคลหลายคนทปี่ รากฏในหนังสอื เล่มนี้ แต่ไม่รูถึ้งประสบการณ์ชีวติ ของคนเหล่านี้ท่มีกีบัพระเจา้ผมเช่อืว่าจากการอ่านเร่อืงราวชวีติในหนังสอืเล่มนี้จะช่วยใหเ้ขามคี วามเขา้ใจท่ดีขีนึ้ถงึงานที่พอ่แม่ของเขาไดก้ระทาํและหวงัวา่เร่อืงราวแหง่ คาํพยานเหล่านี้จะดลใจเขาอย่างทเี่ราเคยไดร้บัการดลใจเช่นนี้มาก่อน

SKU: 2537569489 Category:

Additional information

Weight .5 kg
Dimensions 14 × 7 × 1 cm
Color

Blue

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระเจ้า! ถ้าพระองค์มีจริง ขอให้…”

Your email address will not be published. Required fields are marked *